Ekocentrum Na Pasece Velíková

Nové středisko ekologické výchovy ve Zlínském kraji

Naším cílem je:

 1. Rozvíjet a utužovat vztah dětí k přírodě
 2. Podporovat zdravý životní styl a převzetí osobní zodpovědnosti za tento svět
 3. Vytvářet prostředí pro setkání podobně smýšlejících lidí

Od školního roku 2021/22 nabízíme ekologické výukové programy pro mateřské a základní školy a také pronájem prostor pro firmy, lektory a vzdělávací organizace.

Ekologické výukové programy

Během programů prožijí žáci dnes tolik vzácný kontakt s přírodou všemi smysly. Hravou formou upevní a rozšíří své znalosti o konkrétních ekosystémech. Poznají také rozmanitost místní přírody.

výuka

Naše programy:

 • navazují na RVP a vhodně jej doplňují
 • rozvíjejí mezipředmětové souvislosti
 • obohatí školní výuku o praktické poznání přírody
 • posilují pozitivní vztah k přírodě – učí žáky přírodu nejen poznávat, ale i chránit
 • podněcují aktivitu, představivost a tvořivost, rozvíjejí komunikační dovednosti

Součástí programů jsou prvky zážitkové pedagogiky, výtvarné aktivity, simulační, smyslové a pohybové hry, diskuze, práce s pomůckami i přístroji.

Důležitým prvkem v našich ekologických výukových programech je přímá zkušenost s přírodním prostředím a badatelsky orientovaná výuka, která vede žáky k hlubšímu pochopení vztahů v ekosystému. V dětech chceme probudit především zvídavost, touhu po objevování a úctu k přírodě jako takové.


Nabídka výukových programů (školní rok 2022/23)

pro žáky MŠ, ZŠ i SŠ

V zeleném šeru

Vstupte s námi do lesní říše. Poznejte les z různých pohledů a prozkoumejte jeho tajemství. Uvidíte, že není les jako les, poznáte různé druhy stromů a dozvíte se, co všechno les umí a jak funguje jako ucelený ekosystém.

Jezevec a jeho hrad

Viděl jsi někdy jezevce? Tento lesní tvor žije skrytě, přesto má pro les velký význam. Seznámíme se s novými slovy jako je všežravec, jezevčí hrad nebo zimní spánek. Společnou hrou zkusíme porozumět jezevčímu chování.

Pan Kůrovec

Lýkožrout smrkový je malý brouk, které umí velké věci. Je pro les nebezpečný nebo potřebný? Nahlédneme spolu pod kůru a posvítíme si na něj. Dozvíme se, co je to životní cyklus, jaké má fáze a jak je ovlivněn počasím nebo teplotou.

Co se děje v trávě

Objevujte život na louce, který není běžně viditelný. Už jste si všimli, že není tráva jako tráva? A víte, kolik nohou má motýl a kolik pavouk? A proč za deště nekvetou pampelišky? Ptejte se a objevujte s námi luční ekosystém. Děti si vyzkouší entomologické pomůcky v praxi, poznají krásu a zvláštnosti hmyzu.

Ptáci kolem nás

Některé ptáky je těžké vidět, zato ale bývají dobře slyšet. Proč tomu tak je? Jak ptáky rozeznat, i když se nám schovávají? Během programu se projdeme ptačí říší, zjistíme, jak a kde ptáci žijí. Zaposloucháme se do jejich hlasů a pokusíme se porozumět jejich řeči.

Život pod vodní hladinou

Pojďte prozkoumat svět ve stojatých i tekoucích vodách. S námi můžete pod hladinu vody bezpečně nahlédnout a seznámit se s některými bezobratlými vodními živočichy. Děti si je mohou samy nalovit, pozorovat jejich rozmanitost a dozvědět se více o jejich životě.


Adaptační den pro nový kolektiv

Pro nově vzniklé třídy či pro nové kolektivy jsme připravili zábavný den plný her a aktivit na seznámení a vytvoření vztahů v novém kolektivu. Využíváme prvky zážitkové pedagogiky a skautské výchovy. Program je koncipován jako celodenní s obědem u nás v ekocentru (9:00–15:00). Je vhodný zejména pro 6. ročníky ZŠ a 1. ročníky SŠ.


Projektový den

Připravili jsme pro Vaše žáky a studenty celodenní projektový den. Děti se pomocí badatelsky orientované výuky dozvědí hlubší informace na vybrané environmentální téma, naučí se pracovat s informacemi a procvičí prezentační dovednosti.

Projektový den vhodně navazuje na průřezová témata: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Environmetální výchova, Mediální výchova.

Nabízíme projektové dny na tyto témata:

A) Odpady a obaly
 • Příběh lahve (pro MŠ a 1.–3. třída ZŠ): Zaměřeno na proces výroby, použití a recyklaci základních obalových materiálů-papír, plast, sklo, tetrapack
 • Udržitelná domácnost (pro 4.-7. tř. ZŠ): Zaměřeno na bioodpad, recyklaci a reusing obalových materiálů, výroba a recyklace kovového odpadu, baterií a hliníku
 • Kde skončí tvůj mobil až doslouží? (pro 8.-9. tř. ZŠ a SŠ): zaměřeno na recyklaci elektroodpadu, využití vzácných kovů, hliníků, problém skládkování elektroodpadu v rozvojových zemí.
B) Trvale udržitelný život (pro ZŠ i SŠ)

Jak spočítat uhlíkovou stopu? Enviromentální dopady módních trendů, koncepty zerowaste, beozbalová metoda, dobrovolná skromnost

C) Jak hospodaříme s vodou? (pro ZŠ i SŠ)

Zaměřeno na zpětné využití vody v domácnostech a ve městech (šedá voda, zadržování vody v městské zástavbě, dešťová voda) či na hospodaření s vodou v krajině

D) Projektový den na přání

Po domluvě lze připravit pro vaši třídu či pro celou školu projektový den na přání

Návaznost na RVP

Průřezová témata: Environmentální výchova
Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Umění a kultura
Klíčové kompetence: k učení, k řešení problémů, komunikativní, pracovní

Ekologické výukové programy Ekocentra Na Pasece (školní rok 2022/23)

 • Délka programů: přibližně 2 vyučovací hodiny
 • Cena programů: 90 Kč na žáka, pro MŠ 60 Kč na žáka
 • Délka adaptačních/projektových dnů: 6 hodin
 • Cena adaptačních/projektových dnů: 350 Kč na žáka (včetně oběda)
 • Místo konání:
  • Ekocentrum Na Pasece Velíková
  • V případě dostupnosti lokality vhodné pro daný výukový program je možné programy realizovat také v blízkém okolí vaší školy
 • Vhodné vybavení: Programy probíhají celé venku, proto doporučujeme sportovní oblečení dle počasí
 • Stravování: V naší kuchyni vám rádi připravíme oběd. Jsme součástí projektu Skutečně zdravá škola.

Cena za ekologický výukový program a poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání jsou dle § 57 zákona 235/2004Sb., osvobozeny od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně.

Pronájem

Nabídka pro firmy, lektory a vzdělávací organizace

Pokud chcete uspořádat seminář nebo změnit prostředí pro vaše zaměstnanecké porady, přijeďte k nám. Můžeme vám nabídnout vybavenou seminární místnost. K akcím nabízíme také celodenní stravování.

Seminární místnost v hlavní budově

V hlavní budově se nachází místnost o rozloze 35 m2 s dataprojektorem, plátnem, stoly a židlemi. K dispozici je i flipchartový stojan. Můžete využít také zastřešenou terasu (plocha 30 m2). Součástí objektu je také jídelna s kuchyňkou, kterou je možné využít pro stravování.

 • Kapacita: 20 osob
 • Cena:
  • Firmy: 500 Kč/hod., 3.800 Kč/den
  • Neziskové organizace: 350 Kč/hod., 2.500 Kč/den

Uvedené ceny jsou bez DPH. Bude k nim účtována DPH v zákonné výši, která činí v případě pronájmu prostor 21 % a v případě poskytnutí ubytovacích služeb 10 %.

Cena za ekologický výukový program a poskytnutí služby uskutečňované v rámci výchovy a vzdělávání jsou dle § 57 zákona 235/2004Sb., osvobozeny od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně.

Ekoškola

Ekocentrum Na Pasece Velíková je krajským koordinátorem mezinárodního programu Ekoškola. Nabízíme odborné konzultace před vstupem do programu, provádíme audity již zapojených škol v programu a pořádáme odborné vzdělávací semináře pro uchazeče i pro již zapojené školy.

Ekoškola pomáhá žákům, učitelům a rodičům proměnit školu v příjemnější, demokratičtější a k přírodě bližší místo k životu. Program Ekoškola v České republice koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Více než 40 let se zaměřujeme na vzdělávání dětí. V našich programech pracuje přes 800 škol, 100 000 žáků a přes 5 000 učitelek a učitelů.

Pokud máte zájem zapojit se svou školou do programu Ekoškola, kontaktujte nás:

Mgr. Kateřina Patáková, auditor a krajský koordinátor programu Ekoškola
ekoskola@napasece.net, tel. 736 627 273

Stravování

pro výukové programy a pronájmy v ekocentru

Naše kuchyně se zaměřuje na kvalitní lokální suroviny a zdravý životní styl. Vaříme v souladu se zásadami trvale udržitelného hospodaření, využíváme sezónní nabídky.

Jsme součástí projektu Skutečně zdravá škola.

Stravování pro ekologické výukové programy

Pro školy, školní družiny a další dětské skupiny, které k nám přijedou na ekologický výukový program

Přesnídávka / oběd / svačinka – dle domluvy a typu programu

Stravování pro pronájmy

Pro akce, kurzy a pronájmy v ekocentru

Pro skupiny nabízíme dva standardy stravování (standard a nadstandard), které se liší poměrem lokálních surovin a biopotravin, bohatostí odpoledního coffee breaku a množstvím čerstvé zeleniny a ovoce.

Ale nebojte, v obou standardech naleznete domácí produkty (domácí chléb, moučníky, jogurt, kysané zelí, marmelády apod.) a biopotraviny, které obměňujeme v závislosti na sezónní nabídce.

Rádi vyhovíme i vašim dietetickým požadavkům. Veganská či bezlepková kuchyně nám není cizí.

Nabídka jídel ke stažení (pdf)

Kdo jsme

Ekocentrum vyrostlo na základě spolupráce vzdělávací organizace Na Pasece a Tomáše Černého (Youngster s.r.o.), nadšence pro lokální aktivity.

Když Na Pasece před téměř deseti lety přivítalo prvních pár děti do lesní školky, bylo krásné místo, kde bychom mohli děti vzdělávat v souladu s přírodou, jen mlhavým snem. Teď stojíme před úžasným zázemím, jehož stavba nezačala vykopáním základů, ale právě těmito sny, a pokračovala po všechny ty roky nadšením, energií a prací všech našich spolupracovníků, rodičů, dětí a podporovatelů, v čele s Tomem Černým. Velké poděkování vám všem, podíleli jste se na kusu něčeho krásného a smysluplného pro další generace.

Setkání s lesní školkou skrze moje děti mi učarovalo natolik, že jsem se rozhodl postavit nové zázemí. Udělal jsem jen to, co umím nejlíp, sezval jsem k jednomu projektu ty nejlepší, které znám. Díky stavbě jsem mohl dva a půl roku pracovat rukama, ověřit si své schopnosti a hranice. Věřím, že si ekocentrum přitáhne další inspirativní lidi. Těším se, až si sem budu moct zajet jen tak na oběd, aniž by mě tu čekala nějaká povinnost.

Na PAsEce

Lesní klub Na Pasece působí ve Zlíně od roku 2012. Provozuje dvě třídy lesní školky (v Jaroslavicích a na Velíkové), pořádá příměstské tábory pro předškolní děti. Pro rodiče s dětmi, které ještě nechodí do školky, nabízí aktivitu Dopoledne v lese. V průběhu roku organizuje pravidelné komunitní akce a slavnosti, příležitostně také kurzy a semináře v oblasti výchovy a vzdělávání dětí.

Více na www.napasece.net

Podporují nás

Zlínský kraj
Ekologické výukové programy v nabídce 1-4 jsou spolufinancovány Zlínským krajem.
NROS
Činnost Ekocentra Na Pasece Velíková je podpořena Nadací rozvoje občanské společnosti z programu Vy rozhodujete, my pomáháme – 10. kolo.

Kontakt

Adresa

Ekocentrum Na Pasece, ul. Sýkorka 234, Zlín-Velíková


Kontaktní osoby

Mgr. Veronika Jurčáková
pronájmy, akce pro veřejnost a provoz
ekocentrum@napasece.net
telefon: +420 721 608 440

Mgr. Kateřina Patáková
výukové programy, Ekoškola
ekoskola@napasece.net
telefon: +420 736 627 273


Facebook

www.facebook.com/EkocentrumNaPasece

Ekocentrum Na Pasece Velíková provozuje zapsaný spolek Na Pasece.

Sídlo: Na Pasece, z.s., Prostřední 2244, Zlín 760 01, IČ: 22714421, číslo účtu: 2900396716/2010